فرم درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

شركت هواتراز سپاهان در رابطه با گسترش شبکه فروش و شبکه توزیع و خدمات محصول خود در سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد و لذا کلیه افراد واجد شرایط که توانایی اخذ شرایط نمایندگی را دارا می‌باشند فرم ذیل را تکمیل نمایند و ارسال گردد.

نوع نمایندگی(*)
ورودی نامعتبر

نام ونام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

شماره ملی
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

نام پدر
ورودی نامعتبر

نام استان
ورودی نامعتبر

نام شهر(*)
ورودی نامعتبر

تلفن:
ورودی نامعتبر

تلفن همراه:
ورودی نامعتبر

فاکس:
ورودی نامعتبر

نام شرکت(*)
ورودی نامعتبر

سال تاسیس
ورودی نامعتبر

نوع مالکیت
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار
ورودی نامعتبر

آدرس محل زندگی
ورودی نامعتبر

وب سایت
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر

فایل رزومه
ورودی نامعتبر