تولید سفارشی و خاص

یک از ویژگی های بارز شرکت هواترازسپاهان توانایی تولید محصولات خاص تهویه طبق سفارش مشتریان میباشد.
 در این راستا با تکیه بر دانش فنی وتجربه طولانی مدت خود توانسته محصولات خاص وگسترده را در صنایع مختلف همچون تهویه صنایع نساجی وفرش ماشینی وصنعت قارچ ونیز نیروگاهی وارد چرخه تولید نماید ودر این راستا اشتغالزایی متناسب با نیاز را فراهم آورد. و در حال حاضر میتوان ادعا نمود که شرکت هواتراز سپاهان توانایی ساخت و تولید وبهره برداری هر نوع هواساز وایرواشر وفن اکسیال ونیزفن های سانتریفیوژ که جهت صنعت تهویه کشور ویا نیز صادرات به خارج از کشور نیاز باشد را دارد.