علیرضا رفیع

نام و نام خانوادگی: علیرضا رفیع

سمت: مدیر عامل

شماره تماس: 35219855-031 

علیرضا عابد کریمی

نام و نام خانوادگی: علیرضا عابدکریمی

سمت: مدیر تولید

شماره تماس: 46412628-031  

محمد جواد کریمی

نام و نام خانوادگی: محمد جواد کریمی

سمت: عضو هیت مدیره

شماره تماس: 35219855-031  

محمد عابد کریمی

نام و نام خانوادگی: محمد عابد کریمی

سمت: مدیر فروش

شماره تماس: 09134044885