سنسور

مهمترین قسمت سیستم های تهویه مرکزی شرکت هواتراز سپاهان کنترل دما ورطوبت فضای مورد تهویه است که به صورت تمام اتوماتیک کنترل میشود . این سیستم در سالن تهویه نصب میشودو به طور کامل به اپراتور آموزش داده میشود که به چه طریق میتواند از طریق کنترل دما ورطوبت هوای سالن را کنترل کند.